Miljökrav tryckerier

Adshape AB trycker ingenting själv, men vi har satt upp ett antal kriterier och krav som vi ställer på de tryckerier vi anlitar i vår produktion. Detta för att du som kund ska känna dig trygg med ditt val av oss som partner för hela produktion – från idé till färdig trycksak.

För att visa att vi kan leverera högsta kvalitet på trycksakerna och samtidigt erbjuda en miljöanpassad produktion kräver vi att de tryckerier vi anlitar är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, Svanen och FSC. Detta innebär att dom håller en jämn och standardiserad produktionskvalitet och kan erbjuda dig klimatkompenserade trycksaker.

ISO 9001

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. (Från swedish standards institute’s hemsida)

ISO 14001

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. (Från swedish standards institute’s hemsida)

Svanen

Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som har fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier som tryckeriet använder. Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker.

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. (Från Nordisk Miljömärkning’s Kriteriedokument 41, version 4.4)

FSC

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council®. FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. Genom att köpa FSC-märkta produkter stärker du också intresset för ett ansvarstagande bruk av världens skogar. (Från FSC-sweden’s hemsida)

FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Det ställer krav på att producenten säkerställer att förbrukade förpackningar som tillförs svensk marknad samlas in och återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt. Att producenten skall samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet. Att producenten lämnar uppgifter om mängden förpackningar som tillförts den svenska marknaden samt om insamlingsverksamheten, återvinningen och materialutnyttjandet av förpackningarna till Naturvårdsverket. (Från FTI’s hemsida)